Mijn aanpak

Voor de onderwijsondersteuning in mijn praktijk kunt u kiezen uit de volgende werkwijzen:

Remedial teaching

Door mijn Masteropleiding remedial teaching ben ik opgeleid om extra ondersteuning te geven aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Dit houdt in dat ik samen met uw kind werk aan het wegwerken aan de achterstand op het gebied van rekenen, taal, lezen of spelling. Het resultaat is dat uw kind hierna weer mee kan in het reguliere onderwijs. Deze ondersteuning vindt meestal wekelijks plaats gedurende een vooraf afgesproken termijn.

Ik begeleid uw kind aan de hand van een plan van aanpak. Dit wordt vastgesteld naar aanleiding van de informatie uit een intakegesprek, toetsen en/of observaties. Ook wordt de informatie van school hierin vanzelfsprekend betrokken.

Tarief remedial teaching

Als remedial teaching onvoldoende werkt: Aanpak vanuit de oorzaak van het leerprobleem

Ik heb gemerkt dat voor veel kinderen in mijn praktijk de reguliere remedial teaching en ondersteuning niet voldoende resultaat geeft om echt goed mee te kunnen om school. Mijn ervaring heeft me geleerd dat er dieper liggende oorzaken aan de basis van hun problemen liggen. Hierdoor is de gebruikelijke aanpak in feite symptoombestrijding voor deze kinderen.

Mogelijke basisoorzaken voor leerproblemen kunnen zijn een neuromotorische ontwikkelingsvertraging of problemen op het visuele vlak. Ook kan het zijn dat niet voldoende recht gedaan wordt aan de leerstijl van kinderen. Om ook deze kinderen goed te kunnen helpen, ben ik inmiddels gecertificeerd Nieuwe Leerstrategieën Specialist.

Mijn werkwijze hierbij is:

  • Bij de telefonische intake bespreken we de reden waarom u contact opneemt, om zo een beeld te krijgen van de aard van de problemen. Wanneer u besluit uw kind aan te melden bij mijn praktijk, maken we een afspraak voor de screening.
  • Voorafgaand aan de screening stuur ik u een intakelijst toe per mail met specifieke vragen over de ontwikkeling van uw kind op vele gebieden. Deze ontvang ik graag een paar dagen voor de screening retour om een goede start te kunnen maken.
  • De screening duurt ongeveer anderhalf uur; hierin onderzoek ik (mede op basis van de vragenlijst) of er mogelijk neuromotorische ontwikkelingsvertragingen aanwezig zijn of problemen op het visuele vlak. Ook breng ik in kaart wat de leerstijl van uw kind is. Indien mogelijk onderzoek ik het reken-, spelling en/of leesniveau. Zo mogelijk gaan we meteen al aan de slag met het aanpakken van de oorzaak van de leerproblemen.
  • Op basis van de verzamelde gegevens maak ik een plan van aanpak waarin beschreven is wat het doel is en hoe we daaraan gaan werken. Wanneer bijvoorbeeld de leesproblemen van uw kind veroorzaakt worden door problemen met de oogsamenwerking geef ik eerst oefeningen mee om hieraan te werken. In dit geval krijgt uw kind dus ander huiswerk mee dan op basis van de leesproblemen verwacht zou worden.
  • De begeleiding vindt plaats om de 3 weken. In deze sessies werken we aan de reflex- en oogoefeningen en gaan we ook aan de slag met bv. rekenen of spelling. De nieuwe oefeningen voor thuis worden besproken.
  • Het is lastig aan te geven hoe lang dit begeleidingstraject duurt; gemiddeld hebben kinderen zes tot twaalf maanden nodig. Hoe het thuis oefenen gaat, bepaalt of het langer of korter duurt.

Tarief aanpak vanuit de oorzaak van het leerprobleem

UA-64420933-1